Управление на проекти

Структурното звено „Проекти” е обособено в отговор на потребностите на публичния сектор, бизнеса и гражданските организации за достъп до финансиране и участие в различни схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – част от структурната и социална политика на Европейския съюз.

Възможностите за финансиране чрез европейските фондове и програми са многообразни. Различни програми финансират бизнеса, неправителствения сектор и публичната администрация. По всяка от тях може да се финансират различни типове разходи и дейности:

  • Модернизиране на инфраструктурата: подкрепа за извършване на СМР, закупуване на машини, инвентар и технологично оборудване;
  • Внедряване на иновации и мерки за енергийна ефективност;
  • Подобряване на градската среда и общинската инфраструктура;
  • Управление на човешките ресурси и работната среда;
  • Изграждане и въвеждане на системи за управление;
  • Опазване на околната среда;
  • Укрепване на административния капацитет.

Всяка програма и отделна схема има специфични изисквания към кандидатите, които могат да участват, към типовете дейности, които могат да се финансират, и към съдържанието на документите, с които се осъществява кандидатстването. Ориентирането в многообразието от програми, схеми, изисквания и специфични указания отнема много време и ресурс, които можете да спестите, ако се обърнете към нас.

Избор на подходяща схема за безвъзмездно финансиране

Ако не можете да се ориентирате коя програма е най-подходяща за вашите цели, ние ще ви съдействаме и ще ви предоставим цялата информация, която ви е нужна, за да направите своя избор. Нашите експерти ще проведат среща с вас, на която ще се запознаят с основните параметри на вашия бизнес или нестопанска дейност. Ние ще съберем необходимата информация за отрасъла и сферата на дейност, в които работите, и за идеята, за която търсите финансиране. След проведената среща ние ще ви информираме кои са подходящите схеми за безвъзмездно финансиране, по които можете да участвате, и кога се очаква да бъде открит прием на проектни предложения по тях. Ние ще ви включим и в регистъра на потенциалните бенефициенти – това означава, че ще ви уведомяваме за всяка схема, която е подходяща за вашия бизнес или нестопанска дейност.

Подготовка на проектно предложение

Ние ще ви разясним точно какви документи трябва да изготвите и съберете, за да отговорите на изискванията на програмата, и ще оформим проектната ви идея във формуляр за кандидатстване и бюджет съгласно изискванията на избраната програма.

Управление и отчитане на спечелен проект

Спечелването на проект и сключването на договор за безвъзмездна финансова помощ са безспорен повод за радост, но истинският успех идва едва след изпълнението и отчитането на проекта – тогава и ще получите пълния размер на помощта, за която сте кандидатствали. Изпълнението и отчитането на проекти затруднява бенефициентите – те не могат да се ориентират в изискванията на органите, които управляват програмите.

Ние ще ви помогнем във всеки етап от изпълнението на проекта и във финалното му отчитане, независимо дали проектното предложение е изготвено от нас, от други консултанти или лично от вас. С наша помощ ще можете да изпълните проектната си идея така, че да постигнете целите, които сте си поставили, и същевременно ще изпълните всички формални изисквания на програмата, за да можете безпрепятствено и в пълен размер да получите финансирането, за което сте кандидатствали.

Нашият опит в кандидатстването и изпълнението на различни програми за безвъзмездно финансиране се основава на личен контакт и обмяна на опит със съответните специализирани администрации. Това ни дава възможността да ви предложим ползотворно сътрудничество и компетентна подкрепа по пътя към изпълнение на вашите цели за развитие.

Ние растем заедно с Вас – нашите клиенти, партньори и приятели
Потърсете ни