УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Структурното звено „Проекти” е обособено в отговор на потребностите на публичния сектор, бизнеса и гражданските организации за достъп до финансиране и участие в различни схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – част от структурната и социална политика на Европейския съюз.


Възможностите за финансиране чрез европейските фондове и програми са многообразни. Различни програми финансират бизнеса, неправителствения сектор и публичната администрация. По всяка от тях може да се финансират различни типове разходи и дейности:

 • Модернизиране на инфраструктурата чрез строително – монтажни дейности, закупуване на машини, инвентар и технологично оборудване;
 • Внедряване на иновации и мерки за енергийна ефективност;
 • Подобряване на градската среда и общинската инфраструктура;
 • Управление на човешките ресурси и работната среда;
 • Изграждане и въвеждане на системи за управление;
 • Опазване на околната среда;
 • Укрепване на административния капацитет.

Всяка програма и отделна схема има специфични изисквания към кандидатите, които могат да участват, към типовете дейности, които могат да се финансират, и към съдържанието на документите, с които се осъществява кандидатстването. Ориентирането в многообразието от програми, схеми, изисквания и специфични указания отнема много време и ресурс, които можете да спестите, ако се обърнете към нас.


Избор на подходяща схема за безвъзмездно финансиране. Независимо дали вече сте избрали конкретна схема за прием на проекти, в която искате да участвате, или все още не можете да се ориентирате коя програма е най-подходяща за вашите цели, ние ще ви съдействаме и ще ви предоставим цялата информация, която ви е нужна, за да направите своя окончателен избор.


Нашите експерти ще проведат среща с вас, на която ще се запознаят с основните параметри на вашия бизнес или нестопанска дейност. Ние ще съберем необходимата информация за:

 • Отрасъла и сферата на дейност, в които работите;
 • Идеята, за която търсите финансиране;
 • Категорията на вашето предприятие според броя персонал и реализираните финансови показатели за последните години.

След проведената среща ние ще ви информираме кои са подходящите схеми за безвъзмездно финансиране, по които бихте могли да участвате, и кога се очаква да бъде открит прием на проектни предложения по тях. Ние ще ви включим и в регистъра на потенциалните бенефициенти – това означава, че ще ви уведомяваме за всяка схема, която е подходяща за вашия бизнес или нестопанска дейност.


Подготовка на проектно предложение. След като сте избрали конкретната схема, по която желаете да участвате, ние ще подготвим вашия проект. Това означава, че:

 • ще ви разясним точно какви документи и с какво съдържание трябва да изготвите и съберете, за да отговорите на изискванията на програмата;
 • ще оформим проектната ви идея във формуляр за кандидатстване и бюджет съгласно изискванията на избраната програма;
 • ще ви съдействаме за окомплектоване на проектното предложение и приложенията към него във вида, изискван от програмата.

Управление и отчитане на спечелен проект. Спечелването на проект и сключването на договор за безвъзмездна финансова помощ са безспорен повод за радост, но истинският успех идва едва след изпълнението и отчитането на проекта – тогава и ще получите пълния размер на помощта, за която сте кандидатствали.


Изпълнението и отчитането на проекти затруднява бенефициентите – те не могат да се ориентират в изискванията на органите, които управляват програмите. Специален ред е предвиден за възлагането на дейности на външни изпълнители, за съдържанието на договорите за подизпълнение в рамките на проекта, за подаване на регулярни отчетни справки и доклади, за съдържанието на фактурите и платежните нареждания, за следене на съответствието между планираните и реално извършените дейности, за изпълнение на задължителните мерки за информиране и публичност на проекта и много други.


Ние ще ви помогнем във всеки етап от изпълнението на проекта и във финалното му отчитане, независимо дали проектното предложение е изготвено от нас, от други консултанти или лично от вас. С наша помощ ще можете да изпълните проектната си идея така, че да постигнете целите, които сте си поставили, и същевременно ще изпълните всички формални изисквания на програмата, за да можете безпрепятствено и в пълен размер да получите безвъзмездното финансиране, за което сте кандидатствали.

Доброто познаване на опита, добрите практики и модели по програми за безвъзмездно финансиране в „старите” и „новите” страни-членки на ЕС се основава на личен контакт и обмяна на опит със съответните специализирани администрации за управление на програми и проекти. Това ни дава възможността да ви предложим ползотворно сътрудничество и компетентна подкрепа по пътя към изпълнение на вашите цели и стремежи за развитие.