СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА - ISO 14001:2004

OHSAS 18001 е разширена спецификация за система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.

Спецификацията OHSAS 18001 e съвместимa с ISO 9001 и ISO 14001 и позволява лесна интеграция. Правните и регулаторните изисквания и непрекъснатото подобрение са два важни аспекта на OHSAS 18001.

Сертификацията по OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на организацията за безопасна работна среда и защита на служителите от трудови злополуки.


Елементите на OHSAS 18001 включват политика и ангажираност; идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството.


Може да се прилага от всяка организация, желаеща да демонстрира ангажираност по отношение безопасността на труда, да управлява и минимизира рисковете за живота и здравето на своите служители.