КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТАНДАРТИ НА ISO

Degree Consulting високо цени доверието на клиентите си. Веднъж заслужено, то трябва да се доказва и развива. Ето защо, след внимателен анализ на нуждите на нашите клиенти, решихме да разширим обхвата на услугите, които доставяме. След 2001 г. към кантората създадохме второ звено, консултиращо и обучаващо организации от частния и публичния сектор при изграждане и внедряване на системи за управление по следните стандарти от серията на ISO (International Organization for Standartization).


  • ISO 9001 (Системи за Управление на Качеството)
  • ISO 14001 (Системи за Управление на Околната Среда)
  • OHSAS 18001 (Системи за Здравословни и Безопасни Условия на Труд)
  • ISO 20000-1 (Информационни технологии. Системи за Управление на услугите)
  • ISO 27001 (Системи за Управление на Информационната Сигурност)

Основният ни стремеж е изградените и внедрени с наша помощ системи за управление да се превръщат в основополагащ фактор за повишаване на конкурентната способност, потенциала и организационната устойчивост на нашите клиенти в контекста на поставените цели – повишаване на качеството на техния продукт, осигуряване на ангажирано отношение към околната среда и човешкия фактор, гарантиране на сигурността на информацията, с която работят.


Ангажирани сме, при предоставяне на услугите, да затворим цялостния цикъл, от който се нуждаят нашите клиенти: консултиране - обучение и внедряване на системите за управление - одитиране на системите и издаване на сертификат от акредитиран и международно признат сертификационен орган.

Гарантираме на клиентите си крайния успех – адекватна система за управление, удостоена със сертификат при единственото условие – да ни окажат ангажираното си съдействие. Нашите клиенти сами избират своя сертификационен орган. При избора предоставяме достатъчно точна и надеждна информация за да ги улесним. Внедрените от нас системи са одитирани успешно от повечето от съществуващите на българския пазар сертификационни органи.