ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ - ISO/IEC 20000-1:2011

ISO/IEC 20000-1:2011 е стандарт за системите за управление на услугите. Той определя изискваният към доставчиците на услуги с оглед планиране, изграждане, прилагане, функциониране, наблюдение, преглед, поддръжка и подобряване на системите за управление на услугите. Изискванията включват проектирането, предоставянето и подобряването на услугите и удовлетворяване на съгласуваните изисквания към тях.

При анализа и проектирането на процесите по предоставяне на услугите се поставя фокус върху управление на капацитета, управление на наличието на услугите и тяхната непрекъснатост, пускане на услугите, ниво на предоставяне на услугите, взаимоотношения с клиенти и доставчици, управление на сигурността на информацията, бюджетиране и счетоводство на услугите, управление на проблеми и инциденти, анализ на рисковете и критичните за всеки процес точки, контролите върху процесите и измерването на процесите.