СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008

Стандартът ISO 9001:2008 представлява обобщена и систематизирана управленска практика под формата на изисквания за определяне на условията, на които следва да отговаря всяка, произволно взета, управленска система. Този стандарт не е продуктов стандарт и неговата основна задача е да следи по какъв начин ръководството на една организация (била тя стопанска или не) успява да планира, проектира, управлява и контролира процесите, за да осигури предоставянето на продукта (стока или услугата) и ангажираността на своя персонал с оглед удовлетворяване на потребностите, изискванията и очакванията на клиентите. Философията на стандарта е основана на разбирането, че всяка организация съществува заради своите потребители/клиенти и благодарение на тяхната удовлетвореност.


Стандартът ISO 9001:2008 е доказан лост, който е изработен за ръководството на всяка, произволно взета организация, като служи за повдигане и решаване на основните въпроси, които определят ежедневието и бъдещето на тази организация;

Стандартът ISO 9001 „спираловидно” задава следните въпроси:


 • Какви са моите цели?
 • Познавам ли добре своите клиенти и техните изисквания?
 • Имам ли достатъчен на брой и подходящо обучен персонал, за да постигна успех?
 • Как да задържа своите служители, как да ги подбирам и поддържам компетентни, усмихнати и доволни от своето житие?
 • Какви други ресурси са ни необходими?
 • Защо трябва за всичко да се грижа сам?
 • Кои са моите конкуренти, с какво ме водят, с какво ще съм по-добър от тях?
 • Кои са моите доставчици, доволен ли съм от тях, кои да подменя и как?
 • Поддържам ли диалог с клиентите си, с какво и защо загубих клиенти, с какво и как да привлека нови, как да ги задържа?
 • Какви цели си поставихме в първата точка от този списък, кои от тях и защо (не) изпълнихме, какво очакваме от бъдещето и кои са новите ни цели?

С внедряване на Системата за управление на качеството могат да бъдат постигнати:


 • Дефиниции на процесите, техните входни и изходни елементи и тяхното управление;
 • Разпределение на отговорностите по отделни процеси;
 • Адекватен документооборот, обслужващ отделните процеси;
 • Мониторинг и контрол на процесите, критични точки, анализ и измерване;
 • Подобрение на процесите;

Извън функционалните ползи и не на последно място, чрез внедряване и сертифициране по този стандарт организацията повишава своя рейтинг и утвърждава добрия си имидж, както и в много случаи – удовлетворява изисквания по различни тръжни процедури – на свои клиенти или по Закона за обществените поръчки.