СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ISO 14001:2004

ISO 14001 е стандарт, който определя изискванията към управлението на околната среда. Системата се въвежда от организации, които желаят да сведат до минимум вредните въздействия от дейността си върху околната среда. Постигането на стандарта става чрез непрекъснато поддържане на съответствие с правните изисквания, с доброволно определените рамки на въздействие, въвеждане на правила и механизми за контрол и активна вътрешна и външна комуникация.

Стандартът определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат, както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда.

Наблюдението и измерването на основните характеристики на процесите помага с оглед подобряването им по отношение на въздействието върху околната среда.


Сертифицираните системи за управление на околната среда минимизират риска от екологични инциденти. Това създава условия за избягване на наказателни административни мерки, определяне на по-ниски застрахователни премии, осигуряване на по-високо доверие у трети заинтересовани страни, партньорите и инвеститорите, стабилно присъствие на европейския и световен пазар.