ЕТАПИ НА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1. ЕТАП Анализ на състоянието:

 • Първоначално събиране на данни, провеждане на наблюдения и предварителен анализ на състоянието на дейностите и процесите за установяване на съответствие на действащата система с изискванията на конкретния стандарт;
 • Запознаване на ръководството с общите принципи на стандарта, процесите на разработка, внедряване, сертификация, поддържане и усъвършенстване на Системата за управление;
 • Анализ на дейностите, ресурсите и взаимовръзките;
 • Създаване на архитектура на Системата за управление;
 • Проектиране на Система за управление /СУ/ съгласно клаузите на съответния стандарт;

2. ЕТАП Разработване на документите от СУ:

 • Формулиране на Политика и цели на Организацията;
 • Изготвяне на наръчник, процедури и други съпътстващи документи;
 • Съгласуване на документацията с ръководството;

3. ЕТАП Внедряване:

 • Обучение на ръководството и персонала за въвеждане на Системата за управление;
 • Съгласуване на график за внедряване;
 • Внедряване на СУ;

4. ЕТАП Наблюдение:

 • Наблюдение на внедрената Система за управление, анализ и корекции;
 • Дефиниране и въвеждане на превантивни и коригиращи действия;
 • Вътрешен одит на СУ;
 • Провеждане на преглед от ръководството;
 • Отстраняване на установени при вътрешния одит несъответствия;
 • Подготовка за сертификационен одит;

5 ЕТАП Сертифициране и придобиване на сертификат:

 • помощ при избора на сертификационна организация и по време на провеждане на сертификационния одит;
 • отстраняване на евентуални несъответствия от одита;