ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЛОЯЛНОСТ


СЕРТИФИКАТИ
Договор BG16RFOP002-2.073-6153-C01

„Дегри Консултинг“ ЕООД е бенефициент по Договор BG16RFOP002-2.073-6153-C01 с предмет - преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Договорът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 на стойност 10 000 лв.